Jak se vede politický boj v Karviné

Nabízím svůj komentovaný sestřih toho nejlepšího z posledního zasedání zastupitelstva města Karviná.

Zaujal mne především již na plné obrátky běžící politický boj o podobu radnice po příštích volbách. Toto bylo patrné především ve dvou rovinách – ve vztahu města k důlní společnosti OKD a v tématu (ne)zaměstnanosti. Z jednání je patrné, že tato dvě témata chce současná rada udržet pevně v rukou, protože to budou nejspíš právě tato témata, která budou rozhodovat příští volby.

I. Nenechat se odbýt

Na začátek se pro ilustraci podívejme na další příklad toho, že občanské sdružení proti těžbě je opravdu schopné cílevědomě hájit zájmy obyvatel Starého města. Nejprve v čase 28:20 vznáší požadavek ke kompenzování externích nákladů způsobených soukromou společností OKD (více k tomu také viz předchozí článek):

V diskuzi pak uběhne spousta času, kdy provozní ředitel OKD hovoří o všem možném, ale na dotaz nereaguje. Občanské sdružení tak dotaz musí znovu zopakovat (42:00) a po neadekvátní reakci provozního ředitele OKD dotaz občanské sdružení zopakuje dokonce ještě potřetí! Teprve v čase 43:26 pak zástupce OKD poprvé připustí, že se začne tímto konkrétním požadavkem zabývat. Dotlačit OKD k této odpovědi tedy občanskému sdružení trvalo přes čtvrt hodiny, přesto vytrvalo. OKD pak tedy konečně deklarovalo, že snad do konce roku s problémem něco udělá. (Občané tedy budou muset ještě 9 dalších měsíců snášet zhoršenou bezpečnost v místě svého bydliště.)

II. Karvinské radě teče do bot

V minulém článku jsem kritizoval častou pasivní reakci karvinských radních ve stylu “s tím my nic jako obec dělat nemůžeme.” Město se doposud podobně pasivně chovalo i v situaci kolem těžby:

  • Od počátku tvrdí, že to, zda se bude těžit, nebo ne, závisí na firmách a obyvatelích v dané oblasti, zda se s těžební společností dohodnou. (Jak jsem rozebral v jiném článku, tato “volnost” vykupovat pozemky vyvíjí na obyvatele dotčené oblasti značný tlak.)
  • Město se doposud bránilo i tomu, aby vedlo s těžební společností nějaký dialog – vůbec první schůzi občanů se společností OKD v březnu 2012 organizovala sama společnost OKD a město se jí kromě zbrklého vystoupení tiskové mluvčí (ta navíc prý mluvila pouze sama za sebe) vůbec neúčastnilo. Na dosavadních zasedáních zastupitelstva primátor Karviné argumentoval, že se zástupci OKD bude mít smysl hovořit teprve až se situace v OKD stabilizuje.

Městu nyní zjevně došlo, že jim s tímto pasivním postojem začíná téct do bot. Proč si to myslím? Podívejme se na tento krátký úsek:

Primátor Karviné zde říká, že se město začne zabývat problémy ve Starém městě a přímo uvádí, že se díval na video ze schůze z minulého týdne, kterou pořádalo občanské sdružení. Je to zřejmý signál toho, že rada města si začíná uvědomovat, že zájmy lidí ve Starém městě hájí momentálně lépe občanské sdružení, a mohlo by se tak stát, že občané už nebudou mít potřebu do zastupitelstva znovu volit lidi, kteří už jejich zájmy nehájí, a zvolí příště někoho jiného.

Je politicky velmi promyšleným krokem sebrat kontrolu nad jednáními se společností OKD z rukou občanského sdružení – jak jsme se totiž mohli přesvědčit, občanské sdružení je schopné takovou akci vést velmi profesionálně a formulovat a obhájit si v něm jasně své postoje. Pokud toto téma přejde pod “patronaci” rady města, občané ztratí kontrolu nad tím, o čem a zda vůbec se se společností skutečně vyjednává, jaké podmínky jsou kladeny, jaké termíny na splnění čeho jsou stanovovány, atd.

Je tedy otázkou, zda tato vyjednávání budou probíhat za účasti občanů, nebo bez. Následující pozoruhodně podrážděná reakce primátora to příliš nevysvětlila:


Z úst primátora Karviné zaznělo například: “snažíte se z nás udělat hlupáky,” “vše si přetočíte ve své rétorice ve svůj prospěch,” “vy si říkejte a piště, co chcete,” “vy nám tady podsouváte spoustu dezinformací.” Není mi ze záznamu příliš jasné, zda to byla reakce na prosbu o účast občanského sdružení na jednáních s OKD, nebo zda šlo o reakci na předchozí dotaz, proč se 250 milionů korun v oblasti sportu investovalo pouze do nového fotbalového stadionu.

I kdyby občanské sdružení ale bylo k jednáním přizváno, jedná se, myslím, o jeho malou prohru. Mohlo nadále otevřené diskuze s těžební firmou pořádat samo, a mohlo z tohoto udělat opravdu otevřené politické předvolební téma. Diskuzí se mohly účastnit v rovném zastoupení všechny politické subjekty a mohly prezentovat, jak si představují budoucí koexistenci města a OKD. Občané by si z těchto diskuzí mohli sami udělat závěr o tom, komu v příštích volbách dát v tomto hlas.

Takto budou probíhat pouze velmi omezené debaty o partikulárních aktuálních problémech obyvatel Starého města, které se dlouhodobé koncepce koexistence těžební společnosti a města ani nedotknou. Ke všemu nebudou v řešení těchto konkrétních problémů tyto diskuze ani o moc efektivnější. Jsou to právě veřejné debaty, kde by byla OKD pod tlakem veřejnosti nucena demonstrativně řešit problémy obyvatel postižených těžbou, aby mohla bez obav přede všemi říkat “podívejte, my všechno řešíme zodpovědně a rychle.” Současní radní by museli navíc hájit svůj postoj OKD = zaměstnanost před veřejností, tedy například i před stovkami v tomto nebo minulém roce propuštěných zaměstnanců.

Zbývající možností je vést debaty s OKD dvě – jednu pod kontrolou rady města, o konkrétních problémech, a druhou veřejnou, v režii občanů a s účastí všech politických subjektů, o budoucnosti vztahu města s těžební společností.

Ještě k fotbalovému stadionu. Primátorova podrážděná reakce připomíná opět argumentaci probíranou výše – jde už zase o něco, co přesahuje pravomoc obce, a proto s tím nic nelze nic dělat – dotace je určená na danou věc, a tak s tím musíme žít. Skoro jako kdyby snad dotace ani nebyla radou města vítána. Na tomto místě je nutné se ptát, proč se městu podařilo vyjednat zrovna dotaci tuto, a ne nějakou jinou, smysluplnější.

III. Vize Karviná 2020? 2040?

Druhé velké předvolební téma je nezaměstnanost a plány na její řešení. Na zastupitelstvu vystoupil bývalý poslanec a bývalý zastupitel Karviné Jaroslav Krupka se svým projektem Vize Karviná 2020. Současný Primátor Karviné na to kontroval tím, že on již dříve představil svůj projekt Vize Karviná 2040, a že to tedy považuje za předvolební boj, který bude “muset strpět.”

Vůbec nejzajímavější i když zdánlivě neškodné šťouchnutí se ale odehrálo zde:

Primátor zde přímo vyzývá představitelku občanského sdružení, aby na příštím zastupitelstvu prezentovala, jak si představuje plán zlepšení zaměstnanosti v městě. Záměr této výzvy je podle mého názoru jasný. Karvinská rada si potřebuje zjistit, nakolik je i v této otázce občanské sdružení ohrožuje. Pokud by občanské sdružení bylo schopno demonstrovat, že umí držet těžební společnost na uzdě tím, že úspěšně hájí zájmy občanů, a ještě navíc má i lepší nebo alespoň ve volbách zvučnější řešení vysoké nezaměstnanosti, byl by to volební trhák, který by mohl silně ohrozit hegemonii současné rady města.

Je podle mého názoru zcela zásadní, jak občanské sdružení na tuto výzvu zareaguje. Mohlo by se dopustit dvou chyb: připustit možnost, že žádnou odpověď nemá. Pak bude moci současná rada města tvrdit, že sdružení by pouze chtělo ukončit těžbu a přivést všechny na dlažbu. Druhou chybou by bylo počínat si s vlastními nápady tak, že je rada města snadno přijme za vlastní a bude tvrdit, “ale to my přece děláme celou dobu.”

První krok musí spočívat v jednoznačném vymezení se proti současné politice rady města. Je potřeba poukázat na to, že je to právě OKD, které je sice největším zaměstnavatelem, ale zároveň je i největším zdrojem nezaměstnanosti – tyto pojmy jsou v protikladu jen zdánlivém. Je jen na šikovnosti řečníka tento zdánlivý paradox vždy znova odkrýt a vysvětlit, že velký zdroj zaměstnanosti může být zároveň i velkým zdrojem nezaměstnanosti.

O možných dalších krocích snad zase v příštích článcích.

Čí zájmy zastupují Karvinští zastupitelé?

Vrátil bych se k minulému výběru toho nejlepšího z diskuze s OKD. Z diskuze bylo patrné, že představitelé města vyvolávají v mnohých obyvatelích pocit, že nedostatečně zastupují jejich zájmy. S těžební společností schůzi uspořádalo samotné občanské sdružení, nikoliv představitelé města. Ti na schůzi přišli jako hosté, a mimo jiné tvrdili, že například problémy s nezaměstnaností řešit nemohou, že je to pro ně úkol příliš velký, a měl by ho řešit stát. Je to další z řady výroků, kdy představitelé města tvrdí, že s daným problémem nemohou nic dělat. Rád bych se u této městem Karviná neustále opakované reakce na chvíli zastavil.

Argumentace představitelů Karviné bývá takováto: jedná se o problém přesahující pravomoci města, nebo problém finančně či jinak příliš rozsáhlý na to, aby jej mohla řešit obec. Proto jej řešit nebudeme, a necháme, ať jej vyřeší vyšší instance – kraj nebo stát.
Tento postoj považuji za krajně antidemokratický. Proč? V demokratické společnosti jsou politici voleni proto, aby zastupovali zájmy těch, kdo je zvolil. Tedy pokud občany trápí nějaký složitý problém, na jehož řešení musí pracovat především vyšší samosprávní celky (kraje, stát), je úkolem nižších celků (obcí) občany v těchto procesech a jednáních zastupovat.

Normální reakce demokratického politika tedy není: problém je na mě příliš velký. Reakce demokratického politika má být: jsem členem (jsme členy) této vyjednávací skupiny, scházíme se s těmito představiteli kraje nebo státu takto často, z naší strany vznášíme tyto připomínky, poslední schůze se konala tehdy a tehdy a přednesli jsme tam za naši obec tyto připomínky; aby náš hlas byl slyšet, spojili jsme se s těmito dalšími obcemi a formulujeme tyto společné požadavky [1].

Nic takového zastupitelé Karviné pravděpodobně nedělají. Neutvářejí spolky se zastupiteli okolních obcí, které trápí zcela totožné problémy, jako Karvinou, a pravděpodobně se nepodílejí na žádných oficiálních vyjednáváních. To by ale mělo být tím hlavním úkolem každého voleného politika – účastnit se složitých vyjednávání a co nejvíce prosazovat zájmy těch, koho zastupuji.

Zastupitelé Karviné chápou svou práci omezeně pouze jako jakousi kontrolní a rozhodovací činnost. Tady schválíme rozpočet, tady podepíšeme tuto smlouvu, tady se rozhodneme, zda peníze dáme na tenhle projekt, nebo na támhle tu školu. To je velmi omezené chápání toho, co má politik pro občany dělat.

Pokud zvolení politici nezastupují zájmy svých obyvatel, pak tímto svým pasivním postojem naopak pomáhají zájmům těch, kteří si přejí zachovat současný stav věcí. Každý Karviňák by si měl sám za sebe zvážit, komu vyhovuje současný stav žití ve městě – ať už jde o vysokou nezaměstnanost, vysoce znečištěné ovzduší, nevyzpytatelnou těžbu, sociální situaci, atp. Mimo jiné je za každou situací vždy nějaká příležitost pro nějakou soukromou firmu z této situace, nebo-li “příležitosti” vydobýt podnikatelský zisk.

V čím zájmu je nevyjasněná situace kolem plánů těžby asi není třeba příliš komentovat. Laxnost přístupu k znečištěnému ovzduší je zase v zájmu průmyslových podniků, které znečištění vypouštějí. O obchodu s chudobou v podobě ubytoven sponzorovaných státem už toho bylo napsáno také hodně. I vysoká nezaměstnanost může být pro mnohé firmy prospěšná – vědí, že mohou svým zaměstnancům platit velmi nízké mzdy, protože se nemusí obávat, že by zaměstnanci “odešli za lepším.” Nic “lepšího” totiž typicky v daném místě není. Vysoká nezaměstnanost tak udržuje v provozu jinak mizerné firmy, které neumějí vydělat dost peněz na to, aby mohly dát více peněz zaměstnancům současným nebo aby přijaly zaměstnance nové.

Pozn.: Příkladem spojení vyjednávací síly více obcí může být i například toto. Zde ale politici opět nepochopili svoji roli až tak dokonale, protože se rozhodli zastupovat zájmy svoje (klid na práci) proti zájmům svých občanů (právo na informace, ochrana přírody). Každopádně jde o výmluvnou ukázku principu “když se chce, tak to jde.”

Připomenutí: JAB na Facebooku

Chtěl bych čtenáře tohoto blogu ještě jednou upozornit, že existují Facebook stránky JABu, kde publikuji především odkazy na relevantní články k tématům z blogu. Tyto informace z médií často tvoří důležitý kontext pro to, o čem následně píši zde na blogu. Facebook je pro mne snadnější platforma pro publikování takových krátkých odkazů s malým komentářem. Zde na blogu budu i nadále publikovat především delší komentáře s odkazy na více zdrojů.

Facebook má jedno ale – přestože stránka JABu registruje 41 fanoušku, publikovaný příspěvek v průměru uvidí pouze zhruba 20 z nich. Tento nepoměr se dá sice zvrátit placenou kampaní – jeden příspěvek ve zkušební kampani vidělo až 2000 uživatelů Facebooku – nicméně ta je typicky příliš drahá.

Diskuze s OKD: Výběr toho nejlepšího

Minulý týden proběhla diskuze mezi občany Karviné, především části Staré město, se společností OKD a zástupci města Karviná. Video z celé schůze lze shlédnout zde. V následujícím textu vybírám zásadní argumenty občanů.

1. Privatizace příjmů, socializace nákladů

Velké firmy se někdy chovají tak, že zisky mizí v kapsách jejich vedení, ale případné ztráty hradí někdo jiný – typicky veřejnost. Nezodpovědné banky vyráběly před šesti lety nesplatitelné půjčky, až z toho vznikla světová finanční krize. Zisky zůstaly v kapsách bankéřů, krachující banky bylo potřeba zachraňovat z veřejných peněz.

Společnost OKD se chová již teď podobně, a to ani není potřeba čekat na to, zda se bude realizovat tzv. sociální těžba. Již teď OKD využívá veřejné prostředky – zabezpečení pozemků, které již ve Starém městě vykoupila, teď fakticky zajišťují tamější obyvatelé ve spolupráci s policií. Ta na schůzi deklarovala, že se Starému městu věnuje více než bylo doposud obvyklé – provádí zde pravidelné obchůzky a často sem vyjíždí na zavolání obyvatel. V normální společnosti, pokud nějaký soukromník chce provozovat svůj byznys, tak si zabezpečení a jiná nutná opatření si hradí ze svého, například najmutím bezpečnostní agentury. Policie není od toho, aby se soukromníkům starala o hlídání jejich pozemků. Dobře to popisují sami občané Starého města:

Výborně to komentuje přítomný člen Greenpeace:

OKD zjevně tento přístup není schopna myšlenkově zpracovat, čemuž odpovídá pomýlená reakce jejího vedení – údajně by uvítali, kdyby se změnila legislativa, aby mohli provádět demolice rychleji po výkupu. Proč OKD tento požadavek vznáší na diskuzi s občany Karviné? Mají s tímhle snad nějak pomoci sami obyvatelé? Mají jít za OKD lobovat do Poslanecké sněmovny? Nebo to má udělat vedení města? Nebo snad policie?

2. Někteří nikdy neprodají

Současnou schizofrenní situaci OKD bravurně shrnuje za občany Monika Heisigová. Ponechávám bez komentáře:

3. Město: všechno je krásné, město i budoucnost

Město Karviná svým obyvatelům spousty let namlouvá, jaká je budoucnost se společností OKD skvělá a jaký je skvělý život v městě Karviná. Na tomto setkání začíná být jasně vidět, že takhle tu politiku asi už dál dlouho dělat nepůjde. Nejvíce výmluvné je to v této části:

Především je na videu myslím vidět, že celý problém občané chytili za správný konec – nesmyslné řeči o zaměstnanosti z dílny OKD umějí jasně vyvrátit, umějí jasně a veřejně deklarovat, že nikdy nenechají vykoupit své pozemky, a tedy že nikdy neumožní těžbu, a umějí přivést zástupce města do úzkých v otázce budoucnosti města.

Jen tak dál!