Pražští vědci: lokální topeniště ani doprava v Radvanicích-Bartovicích “nemají zásadní vliv”

Na hlavní výsledky Výzkumu Akademie věd ČR a dalších institucí o původu znečištění ovzduší na Ostravsku si ještě budeme muset počkat, ale již teď přicházejí vědci se zásadními závěry. V posledním čísle časopisu Ochrana ovzduší vyšel článek “Podrobná charakterizace atmosférického aerosolu na lokalitě Ostrava Radvanice-Bartovice v zimě 2012: Prostorová variabilita PM2,5“. V tomto článku se v jeho závěru praví následující:

Z výsledků síťových měření vyplývá, že rozdíly v koncentracích PM2,5 mezi jednotlivými body měřicí sítě nejsou, ať již během smogu nebo mimo smog, statisticky významné. Více či méně homogenní ovzduší z hlediska koncentrace PM2,5 má několik důsledků: emise z bodových zdrojů, jako jsou lokální topeniště, nemají na dané lokalitě zásadní vliv na hladinu PM2,5. Podobně lze hodnotit i lokální liniové zdroje emisí, kdy nebyl zaznamenán rozdíl mezi jednotlivými body měřicí sítě DT i přes jejich rozdílnou vzdálenost od těchto liniových zdrojů emisí. Důvod může být nízká intenzita dopravy.

Vědci prováděli síťová měření – tedy měření znečištění ovzduší více stanicemi na více místech jednoho území. Činili tak proto, aby zjistili, zda je měření z hlavní měřící stanice reprezentativní – zda náhodou zrovna tato stanice není v nějakém místě, kde jsou koncentrace škodlivin zcela jiné, než jinde. To se neprokázalo. Takže, až vědci přijdou s dalšími závěry na základě měření na hlavní Radvanicko-Bartovické stanici, bude možné tyto výsledky vztáhnout na celou tuto část Ostravy.

This entry was posted in Prach a čistota ovzduší, Výzkumy původu znečištění. Bookmark the permalink.

1 Response to Pražští vědci: lokální topeniště ani doprava v Radvanicích-Bartovicích “nemají zásadní vliv”

  1. Pingback: Pražští vědci: lokální topeniště ani doprava v Radvanicích-Bartovicích “nemají zásadní vliv” » Vzduch pod lupou

Comments are closed.