Odpověď městu Karviná: žalujete, ale vlastně nic nevíte

Toto je druhá část mé konverzace s karvinským magistrátem v otázce znečištěného ovzduší. První část naleznete zde.

Karviná (Swiderová): Město rovná se samospráva má malé možnosti, jak účinně zasáhnout – při kontrole toho, co vychází z komínů domkářům, sice zjistíme to podstatné, ale když nás majitel domu nepustí dovnitř, nic neprokážeme. … Víte, my bychom asi moc rádi zveřejnili třeba některé hnusné kouře z komínů soukromých domů, ale – žaloba by nás neminula.

Můj komentář: Jedná se o velice rozšířený mýtus a známou výmluvu samospráv, která již dávno není pravdivá. Zjevně zde město Karviná nezná aktuální právní situaci a jaksi zaspalo dobu. Viz např. Veřejný ochrance práv – Postup úřadů ve věci znečištění ovzduší v Ostravě – spis 3792/2009/VOP/KČ, část Právní nástroje pro regulaci lokálních topenišť: “Na dodržování přípustné tmavosti kouře mají dozírat obecní úřady a za její nedodržení mají ukládat pokuty.”

Pokud se tedy město Karviná domnívá, že tím nejzásadnějším problémem jsou lokální topeniště, mělo by začít konat a lokální topeniště tímto způsobem kontrolovat. Sám Veřejný ochránce práv tuto kontrolu doporučuje. Město se tedy nemůže obávat žádných žalob, a nerozumím tomu, proč by chtělo nebo mělo zveřejňovat nějaké fotky něčích domů. Sám úřad veřejného ochránce práv praví, že obce by měly:

  • provádět kontrolu v ulicích prostřednictvím úředníků odboru životního prostředí a obecní policie;
  • provádět test přípustné tmavosti kouře a požadovat vysvětlení od osob podezřelých ze spáchání přestupku (vysoká tmavost kouře, spalitelný odpad uložený na pozemku apod.);
  • projednávat zjištěné přestupky ve správních řízeních;
  • při ukládání sankce hodnotit jako přitěžující okolnost, že k přestupku došlo navzdory vyhlášené informaci o zvýšených imisních koncentracích.

Otázkou však nadále zůstává, jak je možné se domnívat, že za celou situaci v Karviné mohou lokální topeniště. V čem je Karviná tak specifická? Je to město se spoustou panelových domů, kde se zkrátka v kamnech netopí. Proč je v Karviné tak extrémně vysoká koncentrace benzo(a)pyrenu, která se s žádným jiným městem v České republice nedá srovnat? Proč by se občané Karviné chovali tak odlišně od jiných měst? Myslím, že na toto město nemá v ruce žádnou věrohodnou odpověď. Extrémní koncentrace benzo(a)pyrenu nelze věrohodně vysvětlit pouze lokálními topeništi.

Přesto, pokud je o tomto město přesvědčeno, mělo by v této oblasti začít podnikat rázné kroky, protože koncentrace rakovinotvorného benzo(a)pyrenu jsou opravdu extrémně vysoké. Liché jsou obavy, že občané budou město žalovat, když sám Veřejný ochránce práv doporučuje v této oblasti postupovat rázněji.

Karviná (Swiderová): Co tedy dělá město samo? Posíláme děti k moři, teď v prosinci těm nejmenším platíme lyžařské kurzy v horách. Desítky miliónů korun ročně jdou do obnovy zeleně a výsadby nové a do opatření chránících aktivně lidi v Karviné před dopady špatného ovzduší – takovým malým příkladem je třeba protihluková a protiprachová stěna při vjezdu do města od Českého Těšína- chrání tamní obytnou zónu.

Můj komentář: Aktivit si cením, ale jak jsem konstatoval již ve svém prvním mailu, dlouhodobě ke zlepšení situace nedochází. Benzo(a)pyren rovněž člověka ovlivňuje mnohem dřív než v dětství, kdy ho Karviná pošle nadýchat se čerstvého vzduchu. V první řadě způsobuje benzo(a)pyren fragmentaci DNA ve spermiích, tedy neplodnost. Tato fragmentace může dále postihovat plod. Vysoké koncentrace benzo(a)pyrenu, jež v Karviné nastávají osm měsíců v roce, nepříznivě ovlivňují průběh těhotenství, snižují porodní váhu, způsobují vysokou nemocnost novorozenců, zvyšují frekvenci onemocnění dýchacích cest v prvních letech života. V dlouhodobém hledisku přispívají k onemocněním srdce a rakovině.

Karviná (Swiderová): Víte, Poláci nemají žádné limity pro znečišťování

Můj komentář: Toto je asi nejpodivnější tvrzení z celé odpovědi. Polsko pochopitelně limity má, pouze, jak je veřejně známo, jsou méně přísné, než ty české – Polsko si u EU vyjednalo výjimku, Česko má různé výjimky také. Ty ale budou platit už pouze pár následujících let. Je potřeba se připravit na to, že za pár let budou v Polsku platit stejně přísné limity, jako v České republice. Politická reprezentace by měla přemýšlet, jaké zdůvodnění pro znečištěné ovzduší bude používat pak.

Karviná (Swiderová): takže se mohlo třeba tenhle víkend stát, že u nás byly naměřeny hodnoty okolo tisíce mikrogramů prachových částic, kdežto Poláci měli dva a více tisíc

Můj komentář: Tato informace se objevila i v médiích, nicméně ji nelze věrohodně ověřit. Na stránkách http://stacje.katowice.pios.gov.pl/monitoring/ lze dohledat, že nejvyšší hodinová koncentrace byla v daný víkend v městě Rybnik 1398 mikrogramů na metr krychlový, a ta navíc nastala během dne, během noci se koncentrace pohybovaly kolem jednoho tisíce. Rovněž lze dohledat, že v bližším městě Wodzisław byly v pátek celou noc každou hodinu nižší koncentrace, než ve Věřňovicích, kde již byla překročena hranice 300 mikrogramů na metr krychlový.

Karviná (Swiderová): všecko to jde přes hranici k nám

Můj komentář: To je opět velmi podivné tvrzení. Kdyby všecko šlo přes hranici k nám, v Polsku by měli čistější vzduch, než je na české straně. Spíše je tomu ale naopak. Během víkendové situace navíc vítr nefoukal téměř žádný.

Karviná (Swiderová): Státní zdravotní ústav už dnes aspoň může na polské straně měřit a snad do budoucna prokážeme, že tam je zakopaný pes

Můj komentář: Opravdu nerozumím formulaci “snad do budoucna prokážeme”. Proč město Karviná předjímá výsledek nějakých zkoumání a doufá, že na vině bude polská strana? Má snad město jakýsi zájem na tom, aby zkoumání dopadlo nějakým předem daným a vytouženým výsledkem?

V odpovědi zcela chybí zmínka o lokálních významných zdrojích Polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH), mezi které patří právě Benzo(a)pyren. Na webu Integrovaného registru znečištění lze dohledat, že v blízkosti Karviné jsou dva velké zdroje těchto nebezpečných látek – Suška uhelných kalů ČSM a Suška uhelných kalů 9. květen. Tyto dva zdroje vypustily do ovzduší v roce 2011 celkem přes 200 kilogramů PAH. Opomenutí tohoto zdroje je ve vaší odpovědi je o to zvláštnější, že se k němu do médií vyjadřovala právě tisková mluvčí Swiderová. Toto množství PAH je téměř tak vysoké, jako je množství PAH vypouštěné společností ArcelorMittal Ostrava. Je snad shoda náhod, že právě Radvanice-Bartovice a pak Karviná jsou dvě nejvíce benzo(a)pyrenem zamořené oblasti v České republice?

Karviná (Swiderová): Tak to je dotaz na státní zdravotní ústav, já vám alespoň posílám prezentaci dr. Bílka, kterou měl na našem posledním zastupitelstvu..

Můj komentář: Prezentaci jsem si pozorně prošel, nicméně jsem v ní nenašel informace, které by vysvětlovaly extrémní koncentrace benzo(a)pyrenu. Jsem překvapen, že si město Karviná není vědomo ani jednoho ze třech aktuálně probíhajících výzkumů původu znečištění ovzduší – jeden výzkum provádí AV ČR, druhý ČHMÚ, třetí VŠB+ZÚ. Doufal jsem, že město Karviná bude do těchto výzkumů aktivně zapojeno. Tyto výzkumy odebíraly vzorky ovzduší na území Ostravy. Až budou tyto vzorky zanalyzovány a budou zveřejněny příčiny znečištění ovzduší v Ostravě, domnívá se město Karviná, že ty samé závěry budou platit pro oblast města Karviná? Nebo se prohlásí, že na toto území výsledky nelze aplikovat, a dále se bude město snažit argumentovat tím, že za znečištění v Karviné asi mohou lokální topeniště a polská strana?

Překvapuje mne, s jakou jistotou hovoříte o možných původcích znečištění ovzduší v Karviné, aniž byste v ruce měli jakýkoliv věrohodný argument nebo vědeckou studii. Abych ale byl upřímný, vlastně mne to vůbec nepřekvapuje. Tento mix nepodložených argumentů lze slýchat i z úst ostravských politiků. V případě Ostravy ale již v průběhu roku 2013 budeme vědět, co znečištění skutečně způsobuje – díky oněm třem výzkumům. Město Karviná se nejspíše bude dále trávit v ovzduší plném rakovinotvorných jedů, nebude vědět proč, a bude slepě a bez důkazů obviňovat všechny okolo.

This entry was posted in Prach a čistota ovzduší. Bookmark the permalink.