K sebechvále MŽP

Mé hodnocení a reakce na dnešní tiskovou zprávu Ministerstva životního prostředí. Reakce budu psát ve stylu webu demagog.cz – tedy s hodnocením, zda je dané tvrzení pravdivé, plus komentář k němu.

„V obecném měřítku existují dva faktory, které ovlivňují kvalitu ovzduší kolem nás: rozptylové podmínky a množství emisí znečišťujících látek. Zatímco první faktor může lidská vůle jen těžko ovlivnit, na tom druhém má také svůj podíl společně s průmyslem a dopravou téměř 56 tisíc domácností v Moravskoslezském kraji, které jsou vytápěny spalováním tuhých paliv,“

Pravda. Skutečně je to tak, ke stejnému číslu jsem zde nedávno sám došel, z výsledků sčítání lidu.

Je ale 56 tisíc domácností hodně? Zní to jako velmi velké číslo. Jak je to ve srovnání se zbytkem státu? Zaostává snad MSK v tom smyslu, že se zde hromadně topí tuhými palivy? Jednoznačně ne. Z tohoto kartografu je vidět, že plynofikovanost je v MSK průměrná až nadprůměrná, a dřevem a uhlím se v mnoha jiných krajích topí více. Zároveň je MSK mezi předními kraji, které topí spíše z kotelen mimo dům (tedy např. teplem z teplárny).


Češi, žijící v Moravskoslezském kraji, mají podle oficiálních statistik téměř 24% podíl na znečištění ovzduší v regionu.

Pravda. Je to správně, lokální topeniště se na emisích v MSK podle statistik ČHMÚ podílejí méně než 24% procenty.


V případě monitorování pouze stacionárních zdrojů znečištění by se však podle dat ČHMÚ podílely české domácnosti na celkové produkci prachu více jak 60%.

Pravda. Opět správné číslo, ale jedním dechem je potřeba se ptát, jaký je jeho význam? Jaký význam má ve stejném odstavci přejít od statistik MSK ke statistikám celé ČR, a ještě z nich za jakýmsi podivným účelem vyloučit vliv dopravy? Doprava ovzduší znečišťuje, a to hodně. Když ji ze statistik vyjmeme, je logické, že procentuální vliv ostatních faktorů dramaticky stoupne. Nerozumím tomu, proč tuto manipulaci se statistikami MŽP provádí. Nechce nebo snad neumí se znečišťováním dopravou nic dělat?


„Ministerstvo životního prostředí bylo v minulosti několikrát kritizováno za to, že v otázce podílu na kvalitě ovzduší v MSK odvádí pozornost od dopravy či průmyslu na úkor domácností. Toto nařčení vyvracíme s poukazem na to, že problém s ovzduším mají také oblasti, kde žádný průmysl nebo transitní doprava neexistuje…

Pravda. Ano, v MSK trpí znečištěním ovzduší prachem i venkovské měřící stanice, jako např. Věřňovice, nebo Studénka. Ale…!

a primárním problémem lokální kvality ovzduší jsou tedy právě domácnosti,“

Nepravda. Implikace je správná jenom zdánlivě. To, že v nějaké oblasti bez dopravy a bez průmyslu existuje znečištění ovzduší není důkazem toho, že na to má vliv hlavně topení domácností.

Ve skutečnosti je problém v tom, že ve smogu se většinou dusí celá velká oblast Moravskoslezského kraje ohraničená Jeseníky a Beskydy. Vzduch se zde honí sem a tam, a dusí se úplně všichni. Jaké jsou pro to důkazy?

  1. Ať si v grafech ČHMÚ naklikáte cokoliv – vesnické stanice, předměstské, městské, nebo průmyslové, brzy si všimnete, že znečištění se ve všech mění tak nějak stejně – podle toho, jak se mění teplota.
    pm10-petdni-msk.png
  2. Stejně tak je z grafů vidno, že se situace nijak výrazně nemění o víkendech, kdy by se při údajném velkém vlivu lokálních topenišť dalo čekat, že dojde k nějakému dvoudennímu “zasmogování”. Nic takového však grafy neukazují.
  3. Nejvíce je to, že se dusí všichni, zřetelné pro graf NO2, kde, jak známo, mají lokální topeniště zcela minimální vliv, a největší vliv mají průmysl a doprava. Opět se všichni dusí stejně, s výjimkou stanice Bílý Kříž, která je schovaná uprostřed Beskyd.
    no2-petdni-msk.png

Obdobně nesmyslně se snaží argumentovat i kampaň Lokální topeniště, která tvrdí, že se vesnice svým znečištěním vyrovnají průmyslovým městům. Ano, vyrovnají, ale není to lokálními topeništi – dusí se všichni stejně. Sama kampaň si pak našla podobnou výjimku, jakou je výše uvedený Bílý Kříž – tou je zde Karlova Studánka – opět vesnice v horách (tentokrát Jeseníky), oddělená od zbytku smogem zahlceného regionu. Proč je na tom zrovna tato vesnice tak výrazně jinak kampaň už raději nerozebírá – obyvatelé jsou tam asi andělé a než aby si zamořovali prostředí, tak vůbec ničím netopí a mrznou…

This entry was posted in Prach a čistota ovzduší. Bookmark the permalink.

1 Response to K sebechvále MŽP

  1. Pingback: MŽP vytvořilo čistští ovzduší | JAB

Comments are closed.